ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Το «Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023» δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί επισήμως. Περιηγηθείτε στη σελίδα και συλλέξτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής και τις δυνατότητες επιδοτήσεων, όπως διαμορφώθηκαν στο τελευταίο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.

Το νέο ενισχυμένο Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και πολυκατοικιών, επιδοτώντας έως και το 75% των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

Η αυξανόμενη τιμή της ενέργειας απαιτεί αποφασιστικές λύσεις που θα συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης. Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» αποτελεί μια ακριβώς τέτοια πρωτοβουλία και, όπως φαίνεται, θα συνεχίσει να υπάρχει για πολύ καιρό. Τα επικυρωμένα θερμομονωτικά κουφώματα της ALUMIL ελαχιστοποιούν τη θερμική απώλεια και σας παρέχουν τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας έως και 50%. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ανοιγόμενα ή συρόμενα συστήματα υψηλών επιδόσεων και αισθητικής, προσφέροντας αναβάθμιση στην ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και την ποιότητα ζωής σας.

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» - Β' Κύκλος

Η πλέον καθαρή μορφή ενέργειας είναι η… μη χρήση ενέργειας. Στη βάση της λογικής αυτής, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί βασική συνιστώσα της στρατηγικής της κυβέρνησης για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων. Συμβάλλει, επίσης, ουσιαστικά στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Με τον Νόμο 4342/2015 ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2012/27/ΕΕ περί ενεργειακής απόδοσης. Σε αυτόν καθορίζεται ως εθνικός ενδεικτικός στόχος η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2020 να μην υπερβαίνει τους 18,4 εκατομμύρια ΤΙΠ. Επίσης, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων, προβλέπεται σωρευτική τελική εξοικονόμηση ενέργειας 3.3 εκατομμυρίων ΤΙΠ για την περίοδο 2014-2020.

Η Ελλάδα στηρίζει το στόχο της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση το 2030, με μείωση τουλάχιστον 27% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα, μέσω υιοθέτησης μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ο στόχος αφορά στην υιοθέτηση των απαραίτητων ενεργειακών πολιτικών που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και, παράλληλα, θα ανταποκρίνονται, ως προτεραιότητα, στην πρόκληση της μείωσης των υψηλών τιμών και του κόστους της ενέργειας. Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνεται και η εφαρμογή του Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το 2017.

Ο κτηριακός τομέας έχει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας λόγω του ότι η πλειοψηφία του κτηριακού αποθέματος έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980. Mε τη θέσπιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου και σε συνδυασμό με προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για κτήρια κατοικιών και τοπικών αρχών, δημόσια κτήρια, σχολεία κ.λπ., σκιαγραφείται μια εντατική πολιτική για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και φιλικότερο προς το περιβάλλον εθνικό σύστημα ενέργειας.

Για την προώθηση των πολιτικών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο 2014-2020, όπως το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για την αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων, ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά όσο το δυνατό περισσότερα κτίρια κατοικιών και δημόσιων κτηρίων.

Οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να αποφέρουν άμεσα ενεργειακά και άλλα οφέλη σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σημαντικά δημόσια οφέλη όσον αφορά στην αύξηση της απασχόλησης, στην ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας, καθώς και βελτιώσεις στη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Συμβάλλουν, δε, ουσιαστικά στη μείωση των τιμών της ενέργειας και την υποστήριξη των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν υψηλές ενεργειακές δαπάνες. Κυρίως, όμως, συνεισφέρουν σημαντικά στη διεθνή μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Office Address

Level 30 130 Lonsdale Street Melbourne VIC 3000 Australia